Islamic Publishing

Istigfari i Profetit (a.s)

Ebu Hurejre (r.a.), ka transmetuar se e ka dëgjuar të Dërguarin e Allahut (a.s.), të thotë: “Për Allahun, unë i…